۱۱۰- اصلاح خطا عدم ارتباط با سرور (cleartext traffic)

com.androidnetworking.error.ANError: com.androidnetworking.error.ANError: java.net.UnknownServiceException: CLEARTEXT communication to amkia.ir not permitted by network security policy

در اندروید ۸ به بعد برنامه نویس های اندروید (جاوا) مشکلی دارند با عدم ارتباط با سرور که با گذراندن مراحل زیر این مشکل حل خواهد شد:

ابتدا مطمئن شوید اشتباه رایج “https://” به جای “http://” و یا بالعکس رو نداشته باشید.

سپس یک Android Resource File با نام network_security_config در پوشه xml (اگر این پوشه موجود نیست در Res ایجاد می کنیم) می سازیم و کدهای زیر را وارد می کنیم:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<network-security-config>
  <domain-config cleartextTrafficPermitted="true">
    <domain includeSubdomains="true">api.example.com(دامین مورد نظر)
</domain>
  </domain-config>
</network-security-config>

 

در فایل AndroidManifest کد زیر را وارد می کنیم:

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
  <application
...
    android:usesCleartextTraffic="true"
    android:networkSecurityConfig="@xml/network_security_config">

  </application>