Job Observation

امروز زحمات یک ساله ام به باد رفت…

از ابتدای امسال پروژه ای رو هندل کردم که باید تا پایان این ماه تموم میشد، پروژه ای که هیچ سودی برای من نداشته و نداره ولی تمام توان و انرژی که براش میشد گذاشت، گذاشتم.

از ابتدای پروژه سرگروه هایی که باید اصلی ترین کار رو می کردند کم کاری کردند و تذکرات من هم هیچ سودی نداشت حتی پشت سرم حرف بود که این کارها مسخره بازی هاییه که من تو گوش رییس و مدیر پروژه کردم و در اصل هیچ الزامی نداره ولی امروز که از معاونت کیفیت اومدند و پروژه رو ارزیابی کردند تازه سرگروه ها اهمیت این پروژه رو درک کردند…

امروز فروریختم، چون واقعاً انرژی که گذاشتم به باد فنا رفت، چون با اینکه یکی از اولین Relay های این سیستم هستم و تو دوره قبلی نمره سالنمون دومین نمره کل شرکت شده بود ولی امروز افتضاح افتضاح بودیم و آبرومون رفت…

دیگه حوصله نوشتن هم ندارم.

 

بعدها نوشت: ببخشید که این چند سطر برای شما قابل فهم نیست ولی نوشتم که حداقل برای خودم به یادگار بمونه

 

بعد بعدها نوشت: امروز امتیاز ارزیابی این پروژه اومد، ۶۵% و پروژه قرمز شد….   هعععععی