شروع سال جدید

هر سال به آخر سال که می رسید تقویم ورق می زدم و دو دو تا چهار تا می کردم ببینم شیفت B هفته آخر صبح هست کهه شروع سال بعد شیفت صبح باشه یا نه تا شروع سال جدید با یکی از بهترین دوستام شروع بشه.
امسال شیفت B شیفت صبحه ولی هیچ ذوقی براش ندارم چون همون دوست عزیز امسال آخرین سال کاریشه و تا آخر سال بازنشسته می شه.
یداله جان تولد دوباره و آعاز فصل جدید زندگیت مبارک باشه.

بعد نوشت: هر چی تو نت گشتم یه عکس دو نفره رفیق پسرونه پیدا کنم نبود که نبود، این چه وضعشه! یعنی دوتارفیق جون جونی پسر نبوده که یه کار گرافیکی خوشگل داشته باشن؟!؟!