رنگ‌های متریال دیزاین

سلام

با توجه به اینکه فایل Color برای تعیین کدهای رنگی به روش Material Design رو باید هر بار نوشت و رنگهای دلخواه رو توش وارد کرد و این کار همیشه زحمت بیهوده ای رو برای برنامه نویسها داره من کدهای رنگ به روش متریال دیزاین رو اینجا می ذارم تا هر وقت کسی لازم داشت بیاد با یه کپی پیست فایلشو آماده کنه.

این کدها تمام کدهای متریال دیزاین و حتی کد شبکه های اجتماعی رو داره

ادامه متن را ببینید:

  <color name="Black">#FF000000</color>
  <color name="White">#FFFFFFFF</color>
  <color name="AppDark">#000000</color>
  <color name="AppLight">#ffffff</color>

  <color name="Black_50">#003C3838</color>
  <color name="Gray_50">#BFBFBF</color>
  <color name="colorPrimaryDark">#303F9F</color>
  <color name="colorAccent">#FF4081</color>
  <color name="Red">#ff6767</color>
  <color name="Orange">#ffb067</color>
  <color name="Green">#67ffae</color>
  <color name="Blue">#6785ff</color>

  <!-- Social Material Color -->
  <color name="Facebook">#1877F2</color>
  <color name="Messenger">#0099FF</color>
  <color name="Twitter">#1DA1F2</color>
  <color name="LinkedIn">#0A66C2</color>
  <color name="Skype">#00AFF0</color>
  <color name="Dropbox">#0061FF</color>
  <color name="Wordpress">#21759B</color>
  <color name="Viemo">#1AB7EA</color>
  <color name="SlideShare">#0077B5</color>
  <color name="VK">#4C75A3</color>
  <color name="Tumbler">#34465D</color>
  <color name="Yahoo">#410093</color>
  <color name="Pinterest">#BD081C</color>
  <color name="Youtube">#CD201F</color>
  <color name="Reddit">#FF5700</color>
  <color name="Quora">#B92B27</color>
  <color name="Yelp">#AF0606</color>
  <color name="Weibo">#DF2029</color>
  <color name="ProductHunt">#DA552F</color>
  <color name="HackerNews">#FF6600</color>
  <color name="Soundcloud">#FF3300</color>
  <color name="Blogger">#F57D00</color>
  <color name="SnapChat">#FFFC00</color>
  <color name="WhatsApp">#25D366</color>
  <color name="WeChat">#09B83E</color>
  <color name="Line">#00C300</color>
  <color name="Medium">#02B875</color>
  <color name="Vine">#00B489</color>
  <color name="Slack">#3AAF85</color>
  <color name="Instagram">#E4405F</color>
  <color name="Dribble">#EA4C89</color>
  <color name="Flicker">#FF0084</color>
  <color name="FourSquare">#F94877</color>
  <color name="Tiktok">#EE1D51</color>
  <color name="Behance">#131418</color>

  <!-- Black Transparent -->
  <color name="transparent_black_hex_1">#11000000</color>
  <color name="transparent_black_hex_2">#22000000</color>
  <color name="transparent_black_hex_3">#33000000</color>
  <color name="transparent_black_hex_4">#44000000</color>
  <color name="transparent_black_hex_5">#55000000</color>
  <color name="transparent_black_hex_6">#66000000</color>
  <color name="transparent_black_hex_7">#77000000</color>
  <color name="transparent_black_hex_8">#88000000</color>
  <color name="transparent_black_hex_9">#99000000</color>
  <color name="transparent_black_hex_10">#aa000000</color>
  <color name="transparent_black_hex_11">#bb000000</color>
  <color name="transparent_black_hex_12">#cc000000</color>
  <color name="transparent_black_hex_13">#dd000000</color>
  <color name="transparent_black_hex_14">#ee000000</color>
  <color name="transparent_black_hex_15">#ff000000</color>

  <color name="transparent_black_percent_5">#0D000000</color>
  <color name="transparent_black_percent_10">#1A000000</color>
  <color name="transparent_black_percent_15">#26000000</color>
  <color name="transparent_black_percent_20">#33000000</color>
  <color name="transparent_black_percent_25">#40000000</color>
  <color name="transparent_black_percent_30">#4D000000</color>
  <color name="transparent_black_percent_35">#59000000</color>
  <color name="transparent_black_percent_40">#66000000</color>
  <color name="transparent_black_percent_45">#73000000</color>
  <color name="transparent_black_percent_50">#80000000</color>
  <color name="transparent_black_percent_55">#8C000000</color>
  <color name="transparent_black_percent_60">#99000000</color>
  <color name="transparent_black_percent_65">#A6000000</color>
  <color name="transparent_black_percent_70">#B3000000</color>
  <color name="transparent_black_percent_75">#BF000000</color>
  <color name="transparent_black_percent_80">#cc000000</color>
  <color name="transparent_black_percent_85">#D9000000</color>
  <color name="transparent_black_percent_90">#E6000000</color>
  <color name="transparent_black_percent_95">#F2000000</color>

  <!-- White Transparent -->
  <color name="transparent_white_hex_1">#11ffffff</color>
  <color name="transparent_white_hex_2">#22ffffff</color>
  <color name="transparent_white_hex_3">#33ffffff</color>
  <color name="transparent_white_hex_4">#44ffffff</color>
  <color name="transparent_white_hex_5">#55ffffff</color>
  <color name="transparent_white_hex_6">#66ffffff</color>
  <color name="transparent_white_hex_7">#77ffffff</color>
  <color name="transparent_white_hex_8">#88ffffff</color>
  <color name="transparent_white_hex_9">#99ffffff</color>
  <color name="transparent_white_hex_10">#aaffffff</color>
  <color name="transparent_white_hex_11">#bbffffff</color>
  <color name="transparent_white_hex_12">#ccffffff</color>
  <color name="transparent_white_hex_13">#ddffffff</color>
  <color name="transparent_white_hex_14">#eeffffff</color>
  <color name="transparent_white_hex_15">#ffffffff</color>

  <color name="transparent_white_percent_5">#0Dffffff</color>
  <color name="transparent_white_percent_10">#1Affffff</color>
  <color name="transparent_white_percent_15">#26ffffff</color>
  <color name="transparent_white_percent_20">#33ffffff</color>
  <color name="transparent_white_percent_25">#40ffffff</color>
  <color name="transparent_white_percent_30">#4Dffffff</color>
  <color name="transparent_white_percent_35">#59ffffff</color>
  <color name="transparent_white_percent_40">#66ffffff</color>
  <color name="transparent_white_percent_45">#73ffffff</color>
  <color name="transparent_white_percent_50">#80ffffff</color>
  <color name="transparent_white_percent_55">#8Cffffff</color>
  <color name="transparent_white_percent_60">#99ffffff</color>
  <color name="transparent_white_percent_65">#A6ffffff</color>
  <color name="transparent_white_percent_70">#B3ffffff</color>
  <color name="transparent_white_percent_75">#BFffffff</color>
  <color name="transparent_white_percent_80">#CCffffff</color>
  <color name="transparent_white_percent_85">#D9ffffff</color>
  <color name="transparent_white_percent_90">#E6ffffff</color>
  <color name="transparent_white_percent_95">#F2ffffff</color>

  <!-- Red Material Color -->
  <color name="Red_50">#ffebee</color>
  <color name="Red_100">#ffcdd2</color>
  <color name="Red_200">#ef9a9a</color>
  <color name="Red_300">#e57373</color>
  <color name="Red_400">#ef5350</color>
  <color name="Red_500">#f44336</color>
  <color name="Red_600">#e53935</color>
  <color name="Red_700">#d32f2f</color>
  <color name="Red_800">#c62828</color>
  <color name="Red_900">#b71c1c</color>
  <color name="Red_A100">#ff8a80</color>
  <color name="Red_A200">#ff5252</color>
  <color name="Red_A400">#ff1744</color>
  <color name="Red_A700">#d50000</color>

  <!-- Pink Material Color -->
  <color name="Pink_50">#fce4ec</color>
  <color name="Pink_100">#f8bbd0</color>
  <color name="Pink_200">#f48fb1</color>
  <color name="Pink_300">#f06292</color>
  <color name="Pink_400">#ec407a</color>
  <color name="Pink_500">#e91e63</color>
  <color name="Pink_600">#d81b60</color>
  <color name="Pink_700">#c2185b</color>
  <color name="Pink_800">#ad1457</color>
  <color name="Pink_900">#880e4f</color>
  <color name="Pink_A100">#ff80ab</color>
  <color name="Pink_A200">#ff4081</color>
  <color name="Pink_A400">#f50057</color>
  <color name="Pink_A700">#c51162</color>

  <!-- Purple Material Color -->
  <color name="Purple_50">#f3e5f5</color>
  <color name="Purple_100">#e1bee7</color>
  <color name="Purple_200">#ce93d8</color>
  <color name="Purple_300">#ba68c8</color>
  <color name="Purple_400">#ab47bc</color>
  <color name="Purple_500">#9c27b0</color>
  <color name="Purple_600">#8e24aa</color>
  <color name="Purple_700">#7b1fa2</color>
  <color name="Purple_800">#6a1b9a</color>
  <color name="Purple_900">#4a14bc</color>
  <color name="Purple_A100">#ea80fc</color>
  <color name="Purple_A200">#e040fb</color>
  <color name="Purple_A400">#d500f9</color>
  <color name="Purple_A700">#aa00ff</color>

  <!-- DeepPurple Material Color -->
  <color name="DeepPurple_50">#ede7f6</color>
  <color name="DeepPurple_100">#d1c4e9</color>
  <color name="DeepPurple_200">#b39ddb</color>
  <color name="DeepPurple_300">#9575cd</color>
  <color name="DeepPurple_400">#7e57c2</color>
  <color name="DeepPurple_500">#673ab7</color>
  <color name="DeepPurple_600">#5e35b1</color>
  <color name="DeepPurple_700">#512da8</color>
  <color name="DeepPurple_800">#4527a0</color>
  <color name="DeepPurple_900">#311b92</color>
  <color name="DeepPurple_A100">#b388ff</color>
  <color name="DeepPurple_A200">#7c4dff</color>
  <color name="DeepPurple_A400">#651fff</color>
  <color name="DeepPurple_A700">#6200ea</color>

  <!-- Indigo Material Color -->
  <color name="Indigo_50">#e8eaf6</color>
  <color name="Indigo_100">#c5cae9</color>
  <color name="Indigo_200">#9fa8da</color>
  <color name="Indigo_300">#7986cb</color>
  <color name="Indigo_400">#5c6bc0</color>
  <color name="Indigo_500">#3f51b5</color>
  <color name="Indigo_600">#3949ab</color>
  <color name="Indigo_700">#303f9f</color>
  <color name="Indigo_800">#283593</color>
  <color name="Indigo_900">#1a237e</color>
  <color name="Indigo_A100">#8c9eff</color>
  <color name="Indigo_A200">#536dfe</color>
  <color name="Indigo_A400">#3d5afe</color>
  <color name="Indigo_A700">#304ffe</color>

  <!-- Blue Material Color -->
  <color name="Blue_50">#E3F2FD</color>
  <color name="Blue_100">#BBDEFB</color>
  <color name="Blue_200">#90CAF9</color>
  <color name="Blue_300">#64B5F6</color>
  <color name="Blue_400">#42A5F5</color>
  <color name="Blue_500">#2196F3</color>
  <color name="Blue_600">#1E88E5</color>
  <color name="Blue_700">#1976D2</color>
  <color name="Blue_800">#1565C0</color>
  <color name="Blue_900">#0D47A1</color>
  <color name="Blue_A100">#82B1FF</color>
  <color name="Blue_A200">#448AFF</color>
  <color name="Blue_A400">#2979FF</color>
  <color name="Blue_A700">#0091EA</color>

  <!-- LightBlue Material Color -->
  <color name="LightBlue_50">#E1F5FE</color>
  <color name="LightBlue_100">#B3E5FC</color>
  <color name="LightBlue_200">#81D4FA</color>
  <color name="LightBlue_300">#4FC3F7</color>
  <color name="LightBlue_400">#29B6F6</color>
  <color name="LightBlue_500">#03A9F4</color>
  <color name="LightBlue_600">#039BE5</color>
  <color name="LightBlue_700">#0288D1</color>
  <color name="LightBlue_800">#0277BD</color>
  <color name="LightBlue_900">#01579B</color>
  <color name="LightBlue_A100">#80D8FF</color>
  <color name="LightBlue_A200">#40C4FF</color>
  <color name="LightBlue_A400">#00B0FF</color>
  <color name="LightBlue_A700">#0091EA</color>

  <!-- Cyan Material Color -->
  <color name="Cyan_50">#E0F7FA</color>
  <color name="Cyan_100">#B2EBF2</color>
  <color name="Cyan_200">#80DEEA</color>
  <color name="Cyan_300">#4DD0E1</color>
  <color name="Cyan_400">#26C6DA</color>
  <color name="Cyan_500">#00BCD4</color>
  <color name="Cyan_600">#00ACC1</color>
  <color name="Cyan_700">#0097A7</color>
  <color name="Cyan_800">#00838F</color>
  <color name="Cyan_900">#006064</color>
  <color name="Cyan_A100">#84FFFF</color>
  <color name="Cyan_A200">#18FFFF</color>
  <color name="Cyan_A400">#00E5FF</color>
  <color name="Cyan_A700">#00B8D4</color>

  <!-- Teal Material Color -->
  <color name="Teal_50">#E0F2F1</color>
  <color name="Teal_100">#B2DFDB</color>
  <color name="Teal_200">#80CBC4</color>
  <color name="Teal_300">#4DB6AC</color>
  <color name="Teal_400">#26A69A</color>
  <color name="Teal_500">#009688</color>
  <color name="Teal_600">#00897B</color>
  <color name="Teal_700">#00796B</color>
  <color name="Teal_800">#00695C</color>
  <color name="Teal_900">#004D40</color>
  <color name="Teal_A100">#A7FFEB</color>
  <color name="Teal_A200">#64FFDA</color>
  <color name="Teal_A400">#1DE9B6</color>
  <color name="Teal_A700">#00BFA5</color>

  <!-- Green Material Color -->
  <color name="Green_50">#E8F5E9</color>
  <color name="Green_100">#C8E6C9</color>
  <color name="Green_200">#A5D6A7</color>
  <color name="Green_300">#81C784</color>
  <color name="Green_400">#66BB6A</color>
  <color name="Green_500">#4CAF50</color>
  <color name="Green_600">#43A047</color>
  <color name="Green_700">#388E3C</color>
  <color name="Green_800">#2E7D32</color>
  <color name="Green_900">#1B5E20</color>
  <color name="Green_A100">#B9F6CA</color>
  <color name="Green_A200">#69F0AE</color>
  <color name="Green_A400">#00E676</color>
  <color name="Green_A700">#00C853</color>

  <!-- LightGreen Material Color -->
  <color name="LightGreen_50">#F1F8E9</color>
  <color name="LightGreen_100">#DCEDC8</color>
  <color name="LightGreen_200">#C5E1A5</color>
  <color name="LightGreen_300">#AED581</color>
  <color name="LightGreen_400">#9CCC65</color>
  <color name="LightGreen_500">#8BC34A</color>
  <color name="LightGreen_600">#43A047</color>
  <color name="LightGreen_700">#689F38</color>
  <color name="LightGreen_800">#558B2F</color>
  <color name="LightGreen_900">#33691E</color>
  <color name="LightGreen_A100">#CCFF90</color>
  <color name="LightGreen_A200">#B2FF59</color>
  <color name="LightGreen_A400">#76FF03</color>
  <color name="LightGreen_A700">#64DD17</color>

  <!-- Lime Material Color -->
  <color name="Lime_50">#F9FBE7</color>
  <color name="Lime_100">#F0F4C3</color>
  <color name="Lime_200">#E6EE9C</color>
  <color name="Lime_300">#DCE775</color>
  <color name="Lime_400">#D4E157</color>
  <color name="Lime_500">#CDDC39</color>
  <color name="Lime_600">#C0CA33</color>
  <color name="Lime_700">#AFB42B</color>
  <color name="Lime_800">#9E9D24</color>
  <color name="Lime_900">#827717</color>
  <color name="Lime_A100">#F4FF81</color>
  <color name="Lime_A200">#EEFF41</color>
  <color name="Lime_A400">#C6FF00</color>
  <color name="Lime_A700">#AEEA00</color>

  <!-- Yellow Material Color -->
  <color name="Yellow_50">#FFFDE7</color>
  <color name="Yellow_100">#FFF9C4</color>
  <color name="Yellow_200">#FFF59D</color>
  <color name="Yellow_300">#FFF176</color>
  <color name="Yellow_400">#FFEE58</color>
  <color name="Yellow_500">#FFEB3B</color>
  <color name="Yellow_600">#FDD835</color>
  <color name="Yellow_700">#FBC02D</color>
  <color name="Yellow_800">#F9A825</color>
  <color name="Yellow_900">#F57F17</color>
  <color name="Yellow_A100">#FFFF8D</color>
  <color name="Yellow_A200">#FFFF00</color>
  <color name="Yellow_A400">#FFEA00</color>
  <color name="Yellow_A700">#FFD600</color>

  <!-- Amber Material Color -->
  <color name="Amber_50">#FFF8E1</color>
  <color name="Amber_100">#FFECB3</color>
  <color name="Amber_200">#FFE082</color>
  <color name="Amber_300">#FFD54F</color>
  <color name="Amber_400">#FFCA28</color>
  <color name="Amber_500">#FFC107</color>
  <color name="Amber_600">#FFB300</color>
  <color name="Amber_700">#FFA000</color>
  <color name="Amber_800">#FF8F00</color>
  <color name="Amber_900">#FF6F00</color>
  <color name="Amber_A100">#FFE57F</color>
  <color name="Amber_A200">#FFD740</color>
  <color name="Amber_A400">#FFC400</color>
  <color name="Amber_A700">#FFAB00</color>

  <!-- Orange Material Color -->
  <color name="Orange_50">#FFF3E0</color>
  <color name="Orange_100">#FFE0B2</color>
  <color name="Orange_200">#FFCC80</color>
  <color name="Orange_300">#FFB74D</color>
  <color name="Orange_400">#FFA726</color>
  <color name="Orange_500">#FF9800</color>
  <color name="Orange_600">#FB8C00</color>
  <color name="Orange_700">#F57C00</color>
  <color name="Orange_800">#EF6C00</color>
  <color name="Orange_900">#E65100</color>
  <color name="Orange_A100">#FFD180</color>
  <color name="Orange_A200">#FFAB40</color>
  <color name="Orange_A400">#FF9100</color>
  <color name="Orange_A700">#FF6D00</color>

  <!-- DeepOrange Material Color -->
  <color name="DeepOrange_50">#FBE9E7</color>
  <color name="DeepOrange_100">#FFCCBC</color>
  <color name="DeepOrange_200">#FFAB91</color>
  <color name="DeepOrange_300">#FF8A65</color>
  <color name="DeepOrange_400">#FF7043</color>
  <color name="DeepOrange_500">#FF5722</color>
  <color name="DeepOrange_600">#F4511E</color>
  <color name="DeepOrange_700">#E64A19</color>
  <color name="DeepOrange_800">#D84315</color>
  <color name="DeepOrange_900">#BF360C</color>
  <color name="DeepOrange_A100">#FF9E80</color>
  <color name="DeepOrange_A200">#FF6E40</color>
  <color name="DeepOrange_A400">#FF3D00</color>
  <color name="DeepOrange_A700">#DD2C00</color>

  <!-- Brown Material Color -->
  <color name="Brown_50">#EFEBE9</color>
  <color name="Brown_100">#D7CCC8</color>
  <color name="Brown_200">#BCAAA4</color>
  <color name="Brown_300">#A1887F</color>
  <color name="Brown_400">#8D6E63</color>
  <color name="Brown_500">#795548</color>
  <color name="Brown_600">#6D4C41</color>
  <color name="Brown_700">#5D4037</color>
  <color name="Brown_800">#4E342E</color>
  <color name="Brown_900">#3E2723</color>

  <!-- Grey Material Color -->
  <color name="Grey_50">#FAFAFA</color>
  <color name="Grey_100">#F5F5F5</color>
  <color name="Grey_200">#EEEEEE</color>
  <color name="Grey_300">#E0E0E0</color>
  <color name="Grey_400">#BDBDBD</color>
  <color name="Grey_500">#9E9E9E</color>
  <color name="Grey_600">#757575</color>
  <color name="Grey_700">#616161</color>
  <color name="Grey_800">#424242</color>
  <color name="Grey_900">#212121</color>

  <!-- BlueGrey Material Color -->
  <color name="BlueGrey_50">#ECEFF1</color>
  <color name="BlueGrey_100">#CFD8DC</color>
  <color name="BlueGrey_200">#B0BEC5</color>
  <color name="BlueGrey_300">#90A4AE</color>
  <color name="BlueGrey_400">#78909C</color>
  <color name="BlueGrey_500">#607D8B</color>
  <color name="BlueGrey_600">#546E7A</color>
  <color name="BlueGrey_700">#455A64</color>
  <color name="BlueGrey_800">#37474F</color>
  <color name="BlueGrey_900">#263238</color>